Informace o zpracování osobních údajů

Brigomat.cz s.r.o.

Informace pro kandidáty o zpracování osobních údajů kandidátů ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Níže uvedenou informací plní společnost Brigomat.cz s.r.o., IČ: 035 13 564, se sídlem Boskovice, Komenského 259/44, PSČ 680 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85106 (dále také jako „Správce“) jako správce Zákonem stanovenou povinnost informovat subjekty údajů – kandidáty za účelem možnosti poskytnout Společnosti svůj souhlas se zpracováním příslušných osobních údajů v souvislosti s vyhledáním a zprostředkováním zaměstnání, resp. výběrovým řízením spojeným s potenciálním vznikem pracovněprávního vztahu u třetí osoby a dále v souvislosti se zařazením do databáze kandidátů vedené Správcem.

I. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává níže uvedené osobní údaje kandidátů za účelem:

 • vyhledání a zprostředkování zaměstnání;
 • vedení databáze kandidátů pro účely zprostředkování zaměstnání;
 • předávání životopisů kandidátů potenciálním zaměstnavatelům;
 • posuzování schopností, znalostí a osobnostního profilu kandidátů v assessment centru pro účely zprostředkování zaměstnání;
 • získávání a využívání referencí předchozích zaměstnavatelů kandidátů pro účely výběrového řízení;
 • provádění auditu vyžadovaného právními předpisy;

Správce zpracovává následující osobní údaje kandidátů pro HR účely:

 • jméno, příjmení (včetně rodného), titul a občanství;
 • datum a místo narození;
 • adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště);
 • soukromá e-mailová adresa (pokud ji kandidát vlastní);
 • kontaktní telefonní číslo (pevná linka nebo mobil),
 • nejvyšší dosažené vzdělání;
 • pracovní zkušenosti uvedené v CV.

Zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu pro HR účely bude probíhat jen za předpokladu, že s nimi kandidát souhlasí.

Správce výslovně informuje kandidáta, že pokud se uchází výhradně o jednu pracovní pozici v jednom konkrétním výběrovém řízení, pak je jeho souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem a ve výše uvedeném rozsahu dán implicitně (mlčky) předáním životopisu / poptávkou po nabízené pracovní pozici.

II. Způsob zpracování a zpřístupnění osobních údajů

V rámci zpracování osobních údajů podle této informace byla přijata technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů kandidáta, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje se zpracovávají v sídle Správce, tj. na adrese se sídlem Boskovice, Komenského 295/44, PSČ 680 01 a to automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, není-li dále upraveno jinak.

Zpracování osobních údajů provádí Správce, a dále jej pro Správce mohou provádět následující zpracovatelé - poskytovatel IT služeb - SmartSelling a.s. a dále poskytovatel webhostingu WEDOS Internet, a.s. 

Osobní údaje kandidátů zpracovávané podle této informace mohou být za účelem jejich testování v assessment centru při zprostředkování zaměstnání předávány specializované společnosti, o níž bude kandidát vždy předem informován a to za předpokladu, že mu za tímto účelem poskytne kandidát svůj souhlas.

Osobní údaje kandidátů zpracovávané podle této informace za účelem vypracování auditu vyžadovaného právními předpisy budou předávány externím dodavatelům, kteří budou provádět audit vyžadovaný právními předpisy. O společnostech aktuálně provádějících audit budou kandidáti na žádost informováni.

Správce je dále za účelem vyhledání a zprostředkování zaměstnání oprávněn předat životopisy, motivační dopisy nebo jiné dokumenty obsahující osobní údaje kandidátů (ve výše uvedeném rozsahu) potenciálním zaměstnavatelům, a to za předpokladu, že kandidát k tomuto předání poskytne Správci svůj souhlas.

Osobní údaje zpracovávané Správcem podle této informace mohou být dále zpřístupněny pouze oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v Zákoně či dalších právních předpisech.

III. Práva kandidáta spojená se zpracováním osobních údajů

Kandidát má dle Zákona právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že Správce nebo některý z výše uvedených zpracovatelů provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (i) požádat Správce nebo příslušného zpracovatele prostřednictvím HR oddělení Správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby Správce nebo příslušný zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Bude-li žádost kandidáta shledána oprávněnou, mají Správce nebo příslušný zpracovatel povinnost neprodleně odstranit závadný stav.

Požádá-li kandidát v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Správce nebo příslušný (výše uvedený) zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Výše uvedený postup nezbavuje kandidáta práva obrátit se svou žádostí či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Uchovávání a zpracování osobních údajů kandidátů Správce je časově omezeno na období pěti let.

Tím není dotčena povinnost Správce uchovávat po dobu stanovenou příslušnými obecně závaznými právními předpisy dokumenty a materiály, obsahující také osobní údaje kandidáta, i po uplynutí této doby, jakož i právo Správce uchovávat v souladu se Zákonem dokumenty a materiály, obsahující také osobní údaje kandidáta, i po uplynutí doby pěti let, a to po dobu nezbytnou k uplatnění případných práv Správce. 

V. Likvidace osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které Správce nebude v souladu se svou povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů zpracovávat po uplynutí doby pěti let, případně ty, u nichž uplynula doba nezbytná k jejich zpracování, Správce zlikviduje bez zbytečného odkladu za použití odpovídajících technických a softwarových prostředků.

Osobní údaje, které se uchovávají v listinné podobě, se likvidují mechanickým zařízením pro ničení písemností (skartovačkou). Osobní údaje v elektronické podobě se likvidují vymazáním příslušných souborů v informačním systému, osobní údaje na hmotných nosičích (CD) se likvidují výmazem nebo fyzickým zničením příslušného nosiče.

Správce si může pro vlastní potřebu ponechat některé informace o kandidátovi pouze po provedení bezpečné anonymizace (tj. vytvoření stavu, kdy výsledná informace nemůže být znovu jakýmkoliv způsobem přiřazena ke konkrétnímu kandidátovi).